Cách thêm nhóm từ Active Directory / LDAP ở TrueConf Server

Để tiện cho việc họp trực tuyến trong các nhóm nhỏ- gồm vài chi nhánh; điểm cầu- chúng ta cần tạo nhóm. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn các bạn tạo thêm nhóm trên Trueconf Server.

Bài viết thuộc series : Hướng dẫn sử dụng Trueconf

Để tạo một nhóm mới trong Active Directory ( viết tắt là AD), chúng ta hãy “nói” với trueconf_users. Và gắn nó vào  một hoặc nhiều người sử dụng nhóm AD hiện tại. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi sẽ bổ sung thêm nhóm Test Group1 và Test GROUP2 vào nhóm mới của chúng tôi:

Truy cập LDAP / Active Directory , cài đặt  trong TrueConf Server và «Browse» cho nhóm trueconf_users mới:

«Apply» những thay đổi và khởi động lại máy chủ. TrueConf Server sẽ tự động đồng bộ với Active Directory và đặt các tài khoản người dùng với vào mục AD. Tuy nhiên tất cả người dùng sẽ được chỉ định để mặc định nhóm “Without Group”:

Để khắc phục điều này, hãy cho phép các nhóm từ cấu trúc AD bên TrueConf Server.

Mở Change Dialog trong «Groups» trong bảng quản trị và chọn nhóm AD mà người dùng thuộc về.  Người dùng từ các nhóm không được chọn sẽ ở lại trong nhóm mặc định. Các nhóm mới cũng sẽ xuất hiện trong danh sách:

Nếu chúng ta di chuyển người dùng (user) , chúng ta sẽ thấy rằng user của chúng ta sẽ link  đến Test Group1 và Test Group 2 trong AD structure. Bây giờ chúng ta có thể chỉ định các quyền khác nhau để các nhóm mới thuộc section “Groups” :