Trueconf Server tính năng mới: truyền tệp trò chuyện (chat file transfer)

Một phiên bản mới của TrueConf Server tính năng chuyển file tùy chọn. Tính năng này có sẵn trong TrueConf Client 6.5.8+, TrueConf 7.1.1+ dành cho Windows, macOS và Linux khi kết nối với  TrueConf Server.

Để gửi tệp, hãy kéo và thả tệp của bạn vào cuộc trò chuyện hoặc nhấp vào “Gửi tệp” và chọn tệp muốn gửi.

Sau khi bạn xác nhận lựa chọn của bạn, tập tin sẽ được gửi tự động. Nếu bạn tải nội dung lên cuộc trò chuyện chung trong một cuộc họp nhóm, mọi người đều có thể tải xuống. Họ sẽ nhận được một thông báo với một liên kết tải xuống.

Các chức năng này có sẵn trong cửa sổ trò chuyện ngay cả khi bạn không tham gia hội nghị.

Tính năng chuyển tệp trò chuyện

  • Gửi tệp ngoại tuyến. Dù người khác có online hay không, việc tải tệp của bạn vẫn được thực hiên. Đối tác của bạn sẽ nhận được tệp ngay khi người đó đăng nhập vào ứng dụng.
  • Gửi thư mục. Trong TrueConf Client cho macOS và Linux, bạn có thể tải lên và gửi các thư mục.
  • Chia sẻ tập tin hội nghị nhóm. Bạn có thể gửi tệp cho tất cả những người tham gia hội nghị trong một cuộc họp nhóm.
  • Lưu trữ tệp phía máy chủ. Các tệp của bạn có sẵn để tải xuống bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi không còn hỗ trợ truyền tệp trong chế độ cuộc gọi video điểm-đến-điểm cho các phiên bản TrueConf Client 6.5.8 trở về trước.