tính bảo mật khi họp trực tuyến, công nghệ SVC mã hóa dữ liệu