Khả Năng Mở Rộng

Khả năng mở rộng

Cho điểm cầu máy chủ TrueConf Server

  • Một máy chủ có thể mở rộng lên tới 500 điểm cầu;
  • Số lượng mở rộng của máy chủ là vô hạn;

Cho điểm cầu CloudMeeting

  • Khả năng mở rộng có sẵn với các gói kế hoạch Công ty và sự kiện;
  • Tối đa 120 điểm cầu trực tuyến;

 

Khả năng mở rộng có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet
CloudMeeting
Trên đám mây

Hệ thống của chúng tôi dễ dàng mở rộng, cho phép kết nối tới các điểm cầu mới. Hơn nữa, với sữ giúp đỡ của tính năng chuyển vùng, nó có khả năng kết nối tới nhiều máy chủ trong một hệ thống. Kết quả là người dùng không chỉ có thể tăng kích cỡ mà còn tạo thêm hệ thống hội nghị truyền hình giữa các máy chủ TrueConf Server.

Bên cạnh đó, điểm cầu khác máy chủ có thể nhìn thấy sự hiện diện và gọi nhau nếu họ ở cùng máy chủ

Khả năng tương thích của ứng dụng máy trạm thuộc các máy chủ TrueConf Server khác nhạu trong chuyển vùng rất rõ ràng cho việc sử dụng và cung cấp sự ổn định truyền thông trong hệ thống hội nghị truyền hình.

Khả năng mở rộng không áp đặt bất kì yêu cầu bổ sung nào trên máy chủ, mà chỉ cho các kênh mạng.

Nó cũng chỉ ra rằng máy chủ trong chuyển vùng phát hiện lẫn nhau, họ được định vụ trong cùng một mạng hoặc khác mạng kết nối tới một kênh chung (Internet, LAN, VPN)

Leave a Reply