Quản Lý Nhóm

Nếu như một nhóm điểm cầu lớn kết nối vào máy chủ, chúng tôi khuyến nghị bạn nên chia chúng thành các nhóm để dễ dàng làm việc trong danh bạ và phân quyền khác nhau chung các điểm cầu.

Nhóm quyền được phân biệt dựa trên các tùy chọn chức năng sau: tạo hội nghị truyền hình cá nhân, tạo hội nghị truyền hình nhóm, sử dụng công cụ tương tác.

Quản lý nhóm có sẵn trên

Phần mềm cho máy chủ
TrueConf Server 4.2.0
Qua LAN / VPN / Internet

CloudMeeting*
Trên đám mây

* Điểm cầu CloudMeeting có thể tạo nhóm mà không có quyền bổ sung.

Một điểm cầu có thể thuộc vào nhiều nhóm, tạo điều kiện linh hoạt hơn dựa trên nhiều tiêu chí. Ví dụ, người quản trị có thể chia các điểm cầu bởi các phòng ban, hình thức hoạt động hoặc cần thiết có mặt trong các cuộc họp ảo thường xuyên. Trong trường hợp này, người quản trị có thể mời tất cả các điểm cầu liên quan, chỉ cần với 1 click chuột là hoàn thành.

Để tạo nhóm điểm cầu, bạn cần liên hệ người quản trị bởi tính năng này chỉ có trên thiết lập của máy chủ hội nghị truyền hình.

Quản lý nhóm

Người quản trị có thể chỉnh sửa bất cứ dữ liệu của điểm cầu nào và thêm điểm cầu mới trong cùng mục này. Trong mục danh bạ, bạn có thể thấy cách trình bày các nhóm trong ứng dụng máy trạm.

Leave a Reply