Trường học trực tuyến còn khá mới tại Việt Nam, mô hình trường đại học trực tuyến đã làm thay đổi tư duy và cách nhìn củchúng ta trong thời @. Sự ra đời của trường đại học trực tuyến đầu tiên là bước ngoặt lớn đánh dấu sự phát triển vượt bậc của ngành giáo dục của nước nhà.