Mạnh dạn đưa hội nghị truyền hình vào y tế để hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân được tốt hơn