TrueConf Online 6.5.8: Kích hoạt bằng giọng nói, máy chủ bổ sung và chia sẻ tệp

Bạn đã sẵn sàng cho cập nhật TrueConf Clouds? Bắt đầu với TrueConf Online 6.5.8, bạn có thể chỉ định thêm máy chủ và chia sẻ tập tin trong cuộc trò chuyện. Tải về TrueConf Online 6.5.8 Thêm máy chủ lưu trữ khác Chủ sở hữu hội nghị bây giờ có thể chỉ định một hoặc […]